ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«LET THE QUIZ BEGIN»

H ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «Τράπεζα»), ως μέλος της Visa Europe, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2020 που θα διεξαχθούν στο Τόκιο, διοργανώνει σε συνεργασία με την «Visa Europe Services Inc.» (1 Sheldon Square, London W2 6TT, Ηνωμένο Βασίλειο), (εφεξής «Visa») και τη διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και Παροχής Υπηρεσιών», με διακριτικό τίτλο “DDB AE” (εφεξής «DDB A.E.»), τον Διαγωνισμό «LET THE QUIZ BEGIN» (εφεξής «Διαγωνισμός»). Ο Διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα, είτε είναι πελάτες της Τράπεζας είτε όχι (εφεξής «Διαγωνιζόμενοι») και διέπεται  από τους παρακάτω όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Ειδικά έπαθλα, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω, προβλέπονται για τους κατόχους πιστωτικών και χρεωστικών καρτών Visa Bonus, εκδόσεως της Τράπεζας, εξαιρούμενων των εταιρικών (εφεξής «Κάτοχοι»).  

 

  1. Αντικείμενο – Διάρκεια και Χρονικές Περίοδοι του Διαγωνισμού

1.1. Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη, με τη διενέργεια κλήρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα λεπτομερώς στους όρους 3 και 4 της παρούσας :

α) είκοσι (20) τυχερών Διαγωνιζόμενων, έκαστος των οποίων  θα κερδίσει από μία (1) παιχνιδομηχανή Nintendo (Nintendo Switch Lite) (βλ. 4.1.α. παρακάτω),

β) σαράντα (40) τυχερών Κατόχων, έκαστος των οποίων θα κερδίσει Bonus πόντους όπως ειδικότερα προβλέπονται στην παρ. 4.1.β  και

γ) είκοσι (20) τυχερών Διαγωνιζόμενων, έκαστος των οποίων  θα κερδίσει μία (1) προπληρωμένη κάρτα «bleep Χαμόγελο Visa», την οποία η Τράπεζα έχει φορτίσει με το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ.

 

1.2. Ο Διαγωνισμός χωρίζεται σε :

α) τέσσερις διαδοχικές χρονικές περιόδους εντός του μήνα Ιουνίου του 2021, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τους Ολυμπιακούς Αγώνες,  με τις ακόλουθες ημερομηνίες έναρξης και λήξης:

1η περίοδος : 18/06/2021 έως και 24/06/2021,

2η περίοδος: 25/06/2021 έως και 01/07/2021,

3η περίοδος: 02/07/2021 έως και 08/07/2021 και

4η περίοδος: 09/07/2021 έως και 15/07/2021

(εφεξής «α’ φάση του Διαγωνισμού»).

β) μία (1) χρονική περίοδο, η οποία αφορά αποκλειστικά τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, με ημερομηνία έναρξης και λήξης :

5η περίοδος: 24/08/2021 έως και 05/09/2021,

(εφεξής «β’ φάση του Διαγωνισμού»).

1.3.1. Η διάρκεια της α’ φάσης του Διαγωνισμού ορίζεται από την 18/06/2021, ώρα 00:01 (εφεξής «Έναρξη της α’ φάσης του Διαγωνισμού») έως και την 15/07/2021, ώρα 23:59 (εφεξής «Λήξη της α’ φάσης του Διαγωνισμού»), (εφεξής «Διάρκεια της α’ φάσης του Διαγωνισμού»).

1.3.2. Η διάρκεια της β’ φάσης του Διαγωνισμού ορίζεται από την 24/08/2021, ώρα 00:01 (εφεξής «Έναρξη της β’ φάσης του Διαγωνισμού») έως και την 05/09/2021, ώρα 23:59 (εφεξής «Λήξη της β’ φάσης του Διαγωνισμού»), (εφεξής «Διάρκεια της β’ φάσης του Διαγωνισμού»).

  1. Συμμετοχή

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής:

α) στην 1η  κλήρωση της α’ φάσης και στην 1η  κλήρωση της β’ φάσης του Διαγωνισμού  σύμφωνα με τον όρο 3 της παρούσας, έχουν όλοι οι Διαγωνιζόμενοι.

β) στην 2η κλήρωση της α’ φάσης και στην 2η κλήρωση της β’ φάσης του Διαγωνισμού  σύμφωνα με τον όρο 3 της παρούσας, έχουν μόνο οι υφιστάμενοι και νέοι Κάτοχοι των καρτών Visa εκδόσεως της Τράπεζας, ειδικότερα δε των προσωπικών χρεωστικών ή/και πιστωτικών, κύριων ή/και πρόσθετων καρτών Visa και συγκεκριμένα των εξής κατηγοριών καρτών:(εφεξής «Κάρτα/-ες»), οι οποίοι θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία που περιγράφεται ακολούθως.

2.2. Ο κάθε Διαγωνιζόμενος θα πρέπει, κατά τη Διάρκεια της α’ ή/και της β΄ φάσης του Διαγωνισμού, να καταχωρήσει τα στοιχεία του (Όνομα, Επώνυμο, e-mail και κινητό τηλέφωνο) στην ειδική σελίδα για τον Διαγωνισμό στον ιστότοπο της Τράπεζας (www.alpha.gr/cards), προκειμένου να έχει δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

2.3.1. Ο κάθε Διαγωνιζόμενος, προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του, θα πρέπει να ολοκληρώσει κατά τη διάρκεια έστω μίας χρονικής περιόδου του Διαγωνισμού (βλ. παρ. 1.2. ανωτέρω) ένα ερωτηματολόγιο (εφεξής «quiz») με είκοσι (20) ερωτήσεις. Ο αριθμός των σωστών ή λάθος απαντήσεων δεν επηρεάζουν την συμμετοχή του. Κάθε Διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα μιας (1) έγκυρης συμμετοχής (παρ. 2.3.2.) ανά χρονική περίοδο του Διαγωνισμού με μέγιστο συνολικό αριθμό τις πέντε (5) συμμετοχές.  

2.3.2. Έγκυρη συμμετοχή νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω (παρ. 2.3.1.), (β) τα δηλωθέντα προσωπικά στοιχεία (παρ.2.2.) είναι αληθή και ακριβή, (γ) η συμμετοχή έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Τράπεζας, εντός του χρονικού πλαισίου Διάρκειας της α’ ή/και της β΄ φάσης του Διαγωνισμού και (δ) Όλοι οι Διαγωνιζόμενοι συμπεριλαμβανομένων και των νικητών θα πρέπει να είναι άνω των δεκαοχτώ (18) ετών. Η ηλικία θα αποδεικνύεται με την επίδειξη ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατηρίου.

2.4. Εξαιρούνται από τη δυνατότητα συμμετοχής στις κληρώσεις οι εργαζόμενοι της Τράπεζας και της «DDB A.E.»,  ή/και οποιοσδήποτε άλλος απασχοληθεί επαγγελματικά με τη διοργάνωση του Διαγωνισμού.

2.5. Επιπλέον, απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των Κατόχων στις κληρώσεις που θα πραγματοποιηθούν γι’ αυτούς είναι οι εξής:

α) Κατά την ημερομηνία παραγωγής του αρχείου των κληρώσεων, η Κάρτα να είναι σε ισχύ, να μην έχει ακυρωθεί και να μην έχει γίνει αίτηση διακοπής της.

β) Η προσήκουσα αποπληρωμή της Κάρτας (εμπρόθεσμη πληρωμή τουλάχιστον της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής)

γ) Η μη ύπαρξη, κατά την ημερομηνία παραγωγής του αρχείου των κληρώσεων, καθυστερημένων οφειλών για χρονικό διάστημα άνω των 29 ημερών. Η ημερομηνία παραγωγής του αρχείου των κληρώσεων του Διαγωνισμού προηγείται της ημερομηνίας των κληρώσεων κατά μία (1) ημέρα και τα αποτελέσματα των κληρώσεων αναρτώνται στην ειδική για τον Διαγωνισμό ιστοσελίδα της Τράπεζας στην διαδικτυακή πύλη των καρτών www.alpha.gr/cards.  

2.6. Θεωρείται άκυρη η συμμετοχή Διαγωνιζομένου που αναδείχθηκε νικητής σε κλήρωση πραγματοποιηθείσα αποκλειστικά για Κατόχους (παρ. 3.1.1. και 3.1.2.), στην περίπτωση που μετά την κλήρωσή του δεν ταυτοποιηθεί από την Τράπεζα ως Κάτοχος .

2.7. Κάθε Διαγωνιζόμενος που αποδέχεται τους όρους του Διαγωνισμού, συναινεί και σε επικοινωνία που θα πραγματοποιηθεί από την Τράπεζα (παρ. 3.3. κατωτέρω). Τα αρχεία, τα οποία θα τηρούν η Τράπεζα και η «DDB A.E.»,, με τα ανωτέρω στοιχεία των Διαγωνιζομένων (παρ. 2.2.), θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με την καταχώρηση οποιασδήποτε συμμετοχής στον Διαγωνισμό στο σύστημα της Τράπεζας και της «DDB A.E.», και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τα ως άνω. 

2.8. Οι Διαγωνιζόμενοι που δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στις κληρώσεις για οποιονδήποτε λόγο, μπορούν να το δηλώσουν τηλεφωνικώς στο 210 3260000.

  1. Κληρώσεις – Ανάδειξη νικητών

3.1.1. Η κληρώσεις, για την ανάδειξη των νικητών της α’ φάσης του Διαγωνισμού, θα διεξαχθούν:

-Για όλους τους Διαγωνιζόμενους: στις 21/07/2021 (εφεξής «1η κλήρωση α΄ φάσης»), ημέρα  Τετάρτη (για το Έπαθλο «Nintendo») και

-Για τους Κατόχους: ομοίως στις 21/07/2021 (εφεξής «2η κλήρωση α΄ φάσης»), ημέρα  Τετάρτη, για το έπαθλο των 20.000 Bonus πόντων (παρ.4.1. β).

3.1.2. Η κληρώσεις, για την ανάδειξη των νικητών της β’ φάσης του Διαγωνισμού, θα διεξαχθούν:

-Για όλους τους Διαγωνιζόμενους-: στις 09/09/2021 (εφεξής «1η κλήρωση β΄ φάσης»), ημέρα  Πέμπτη (για το Έπαθλο «bleep Χαμόγελο Visa») και  

-Για τους Κατόχους: ομοίως στις 09/09/2021 (εφεξής «2η κλήρωση β΄ φάσης»), ημέρα  Πέμπτη για το έπαθλο των 10.000 Bonus πόντων (παρ. 4.1.β).

Όλες οι παραπάνω κληρώσεις θα διεξαχθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Καρτών της Τράπεζας, οδός Αιόλου αρ. 80 στην Αθήνα, παρουσία των αντιπροσώπων της Τράπεζας  και της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σγούρα Βαρβάρας.

3.2.1. Από την 1η κλήρωση της α΄ φάσης θα αναδειχτούν για το Έπαθλο «Nintendo»» (βλ. παρ. 4.1.α) είκοσι (20) Διαγωνιζόμενοι και δέκα (10) αναπληρωματικοί, ενώ από την 2η  κλήρωση της α΄ φάσης θα αναδειχτούν για το έπαθλο των 20.000 Bonus πόντων (βλ. παρ. 4.1.β) είκοσι (20) νικητές -Κάτοχοι και δέκα (10) αναπληρωματικοί.  

 

3.2.2. Από την 1η κλήρωση της β΄ φάσης θα αναδειχτούν είκοσι (20) Διαγωνιζόμενοι και δέκα (10) αναπληρωματικοί για το Έπαθλο «Βleep Χαμόγελο Visa» (βλ. παρ. 4.1.γ), ενώ από την 2η  κλήρωση της β΄ φάσης θα αναδειχτούν για το έπαθλο των 10.000 Bonus πόντων (βλ. παρ. 4.1.β) είκοσι (20) νικητές-Κάτοχοι και δέκα (10) αναπληρωματικοί.

 

3.3. Οι ως άνω αναπληρωματικοί νικητές αναδεικνύονται  για  την περίπτωση που οι νικητές ή κάποιοι εξ αυτών δεν προσέλθουν για την παραλαβή του Επάθλου τους ή αρνηθούν την παραλαβή του ή διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή τους είναι άκυρη ή ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στην κλήρωση ή σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσής τους εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της κάθε κλήρωσης. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τη θέση των ως άνω δικαιούχων θα καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός κατά τη σειρά κλήρωσής του, με τους ίδιους ως άνω όρους.  

 

3.4. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς στον αριθμό, που διατηρείται στο σύστημα της Τράπεζας, εφόσον είναι Κάτοχοι ή στον αριθμό που δήλωσαν οι ίδιοι πριν την έναρξη του quiz (παρ. 2.2.), εφόσον είναι Διαγωνιζόμενοι, το αργότερο έως δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ως άνω ειδοποίηση και θα πρέπει να δηλώσουν εάν αποδέχονται το Έπαθλο ή όχι και την ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής τους.

3.5. Τα ονόματα των τυχερών της κλήρωσης θα αναρτηθούν στην ειδική για τον Διαγωνισμό ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.alpha.gr/cards).  

  1. Έπαθλα του Διαγωνισμού

4.1. Τα Έπαθλα που προσφέρονται από την Visa και την Tράπεζα, που είναι και οι χορηγοί του Διαγωνισμού (εφεξής «Έπαθλα») είναι τα ακόλουθα:

α) μία (1) παιχνιδομηχανή «Nintendo Switch Lite» (εφεξής Έπαθλο «Nintendo») από την εταιρεία με την επωνυμία «DIXONS SOUTH−EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DIXONS SOUTH−EAST EUROPE A.E.B.E.». Κατόπιν της σχετικής ειδοποίησης των νικητών (παρ. 3.3.), οι παιχνιδομηχανές θα παραδίδονται από την ως άνω εταιρεία στους τυχερούς, η οποία φέρει και την ευθύνη για την παράδοσή τους. Το έπαθλο «Nintendo» θα δίνεται μόνο σε πέντε (5) τυχερούς Διαγωνιζόμενους ανά εκάστη χρονική περίοδο της α’ φάσης του Διαγωνισμού (παρ. 1.2.α).

β) 20.000 Bonus πόντοι σε πέντε (5) Κατόχους ανά εκάστη χρονική περίοδο της α’ φάσης του Διαγωνισμού (παρ. 1.2.α) και 10.000 Bonus πόντοι σε είκοσι (20) Κατόχους κατά την β’ φάση του Διαγωνισμού (παρ. 1.2.β) (εφεξής Έπαθλο «Bonus πόντοι»). και

γ) Προπληρωμένη Κάρτα «bleep Χαμόγελο Visa», την οποία η Τράπεζα έχει φορτίσει με το ποσό των εκατό (100,00) (εφεξής Έπαθλο «bleep Χαμόγελο Visa»). Η εν λόγω Κάρτα θα εκδοθεί με μηδενική συνδρομή. Από την πρώτη φόρτιση της Προπληρωμένης Κάρτας «bleep Χαμόγελο Visa» από τον ίδιο τον νικητή και εφεξής, θα εφαρμοστούν οι χρεώσεις που προβλέπονται από τους ειδικούς όρους της «bleep Χαμόγελο Visa». Το  Έπαθλο «bleep Χαμόγελο Visa» θα δοθεί μόνο σε είκοσι (20) τυχερούς Διαγωνιζόμενους που θα συμμετάσχουν στην β’ φάση του Διαγωνισμού (παρ. 1.2.β και 3.2.2.).

4.2. Η παράδοση των Επάθλων πραγματοποιείται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατηρίου των νικητών.

4.3. Στα έπαθλα δεν περιλαμβάνονται έξοδα, τα οποία δεν αναφέρονται ρητά.

4.4. Τα Έπαθλα είναι προσωπικά, δεν κληρονομούνται και δεν μεταβιβάζονται. Όλες οι προβλεπόμενες στο αρ. 4.1. παροχές είναι προκαθορισμένες και δεσμευτικές για τον νικητή Κάτοχο, επομένως δεν τροποποιούνται, ούτε αλλάζουν ούτε ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα, κατ’ επιλογή του τελευταίου.

  1. Προσωπικά Δεδομένα

5.1. Η Τράπεζα (υπεύθυνη επεξεργασίας) σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα επεξεργάζεται, η ίδια ή μέσω άλλου προσώπου που αυτή θα ορίσει, τα δηλωθέντα στοιχεία των Διαγωνιζομένων, διά μερικώς αυτοματοποιημένων μέσων, με αποκλειστικό σκοπό την διενέργεια του Διαγωνισμού και των κληρώσεων και την απονομή των Επάθλων, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Τόσο οι μετέχοντες στον Διαγωνισμό, όσο και ο νικητής έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ποια δεδομένα τους θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, δικαίωμα διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης αυτών σε περίπτωση διαπίστωσης λάθους ή ανακρίβειας, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας αυτών, δικαίωμα εναντίωσης σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων τους καθώς και δικαίωμα στη διαγραφή αυτών. 

5.2. Η άσκηση των δικαιωμάτων περιορισμού, εναντίωσης ή/και του δικαιώματος διαγραφής, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την διενέργεια ή/και τη συνέχιση του παρόντος Διαγωνισμού, συνεπάγεται είτε τη μη δυνατότητα συμμετοχής, εφόσον ασκηθούν πριν τη διενέργεια του Διαγωνισμού είτε την αυτοδίκαιη ακύρωση της συμμετοχής των Διαγωνιζομένων σε αυτόν εφόσον ασκηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού.

5.3. Τα ονόματα των νικητών του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, www.alpha.gr/cards και θα παραμείνουν αναρτημένα για διάστημα ενός (1) μηνός.   

5.4. Τα δεδομένα των Διαγωνιζομένων σχετικά με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη του Διαγωνισμού, για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μπορεί να προκύψει μεταξύ των μερών από τον εν λόγω Διαγωνισμό.

5.5. Τα στοιχεία του νικητή/-των νικητών των κληρώσεων δε θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον παρόντα Διαγωνισμό.

  1. Λοιποί Όροι

6.1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής. Η Visa ή/και η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει ως άκυρη μια συμμετοχή, εάν κρίνει, ότι αυτή έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής.

6.2. Τόσο η  Τράπεζα όσο και η «DDB A.E.», δεν φέρουν καμία ευθύνη στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά τους. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των ως άνω περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας που τυχόν συντρέξουν στο πρόσωπο των ως άνω.

6.3. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό ή/και τον τρόπο διεξαγωγής του, συμπεριλαμβανομένης και της Διάρκειας του Διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση.  Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε σχετική τροποποίηση κατά τα προαναφερθέντα, αυτή θα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης των τροποποιημένων όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας (www.alpha.gr/cards).  

6.4. Η  Τράπεζα και η «DDB A.E.» δεν φέρουν ευθύνη σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης οποιουδήποτε αγώνα/εκδήλωσης διεξάγεται στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων Tokyo 2020.

6.5. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και η Επιτροπή Διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων Tokyo 2020 δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τον παρόντα Διαγωνισμό.

6.6. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την ερμηνεία ή/και την εκτέλεση των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

6.7. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Σγούρα Βαρβάρα, Καποδιστρίου αριθμ. 18, 4ος όροφος, Αθήνα (τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3801906) και θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στην ειδική  ιστοσελίδα της Τράπεζας στη διαδικτυακή πύλη των καρτών της Alpha Bank www.alpha.gr/cards. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην παραπάνω Συμβολαιογράφο.

6.8. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί  να  αποστείλει μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ.